Loading ...

Algemene Leveringsvoorwaarden/Het herroepingsrecht

Algemene Leveringsvoorwaarden van FIXJETV

1 Definities

1.1  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2  Verkoper: FIXJETV, gevestigd te Almelo.

1.3  Koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de producten bij Verkoper heeft besteld.

1.4  Overeenkomst: elke afspraak tussen Koper en Verkoper tot het tot het leveren van producten door Verkoper ten behoeve van Koper.

1.5  Producten: alle door Verkoper geleverde en te leveren service-onderdelen en accessoires in consumentenelektronica,
waaronder maar niet beperkt tot witgoed-, bruingoed-, grijsgoed-, fotografie-, en telefonie- producten, die zijn besteld door de Koper.

1.   

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.  2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Verkoper
producten worden aangeboden of geleverd aan de Koper.

2.2  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Verkoper derden worden betrokken.

2.3  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.

2.4  Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij Verkoper deze
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.5  Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Koper en Verkoper treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.6  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Koper.

1.   

3 Totstandkoming van de overeenkomst

1.  3.1  Tenzij anders aangegeven zijn alle door Verkoper gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende 14 dagen geldig.
Verkoper is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper zonder voorbehoud of wijziging,
binnen de gestelde geldigheidsduur aan Verkoper is bevestigd.

3.2  Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.3  Alle in de offerte van Verkoper genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

3.4  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper bij Verkoper via één van de bestelkanalen
(o.a. webshop, telefonisch, e-mail, fax etc.) een bestelling doet, tenzij Verkoper binnen 48 uur na de bestelling
telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren.

3.5  Indien door wensen van Koper, die door Verkoper redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de
offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien
van het Project die kan worden toegerekend aan Koper), de hoeveelheid werkzaamheden die Verkoper op grond van deze
Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is ersprake van meerwerk, hetgeen afzonderlijk zal worden geoffreerd.

1.   

4 Levering en uitvoering

4.1 Iedere overeenkomst leidt voor Verkoper tot een inspanningsverplichting waarbij Verkoper zich met de grootste
zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen kwijt van zijn verplichtingen.

4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt.

4.3 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Verkoper een termijn is overeengekomen, dan is dit
geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn
levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Verkoper op. Koper kan om die reden de overeenkomst
dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Koper kan bij overschrijding van de overeengekomen
termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen Verkoper de overeenkomst dient uit te voeren.
Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Koper een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

4.4 De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over en weer zijn geleverd.

5 Beëindiging van de overeenkomst

5.1 Verkoper is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beeindigen door
middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Koper, indien Koper in gebreke blijft/blijven met voldoening van de door
Verkoper verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

6 Adres- en naamswijziging

6.1 Koper dient Verkoper tien (10) werkdagen voor het ingaan van een adreswijziging schriftelijk te informeren over deze adreswijziging.
Verkoper is niet aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging.

6.2 Indien Koper een rechtspersoon is, is hij verplicht Verkoper schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging,
zoals bijvoorbeeld naam en rechtsvorm.

6.3 Voorgaande wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven en gelden slechts vanaf het moment dat
Verkoper de wijziging(en) heeft bevestigd.

7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Verkoper is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de
overeenkomst – aan Koper verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, diensten en/of data uit de webshop.

7.2 Koper mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper geen gebruik maken van deze producten, diensten en/of data
uit de webshop waarvan Verkoper rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de overeenkomst.

7.3 Verkoper is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,
voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Kopers.

8 Eigendomsvoorbehoud

1.  8.1  Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper
alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

8.2  Door Verkoper geleverde producten, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet
worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3  De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.

8.4  Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.5  De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan
Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen.
Voor zover als nodig verbindt de Koper zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al
hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

8.6  Voor het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die producten terug te nemen.

1.   

9 Betalingsvoorwaarden

1.  9.1  Koper is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met Verkoper gesloten overeenkomst.

9.2  Tenzij anders vermeld dient betaling steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven wijze.
Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.3  Indien koper via de webshop van Verkoper producten besteld, dient betaling direct bij de bestelling te geschieden of,
in geval de koper middels een maandfactuur betaalt, uiterlijk voor de 15e van de opvolgende maand.

9.4  Na het verstrijken van de overeengekomen termijn, ten hoogste 15 dagen na de factuurdatum, is Koper in verzuim.
Koper is vanaf het moment van verzuim aan Verkoper over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd.
De Koper is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.5  Indien koper gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zijn de Sepa Incasso voorwaarden en Sepa incasso
voorschriften van toepassing. Verkoper zal het verschuldigde bedrag rond de 15e van de maand incasseren van de opgegeven bankrekening.
Koper is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.

9.6 In geval er meerdere Kopers zijn, is elke Koper jegens Verkoper hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag
in geval de producten ten behoeve van al deze Kopers zijn besteld.

9.7 Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats
van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Koper uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.8 In het geval Koper bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen zeven (7) dagen
na factuurdatum schriftelijk aan Verkoper mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Koper niet opschorten.

1.   

10 Beperking en/of uitsluiting aansprakelijkheid

10.1 Verkoper is jegens Koper slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien Verkoper niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid
in acht neemt bij uitvoering van de overeenkomst.

10.2 Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper,
is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de geleverde producten en de daaromtrent gefactureerde bedragen,
doch nooit meer dan hetgeen Verkoper in de voorgaande zes maanden aan Koper verschuldigd is.

10.3 Indien door of in verband met de geleverde producten door Verkoper of anderszins schade aan personen of producten wordt toegebracht,
waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Verkoper afgesloten
(algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Verkoper in verband met die verzekering draagt.

10.4 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Verkoper is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Koper
waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiele)
producten en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

10.5 Verkoper zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
Verkoper is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Koper of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden.
In dat geval is Koper verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

10.6 De Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de
overeenkomst tussen Koper en Verkoper samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van Verkoper.

11 Risico-overgang

11.1 Verkoper levert op de overeengekomen plaats van bestemming en de goederen reizen voor rekening en risico van Verkoper.

11.2 Het risico van tenietgaan, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over zodra de producten op de overeengekomen plaats van bestemming zijn geleverd.

3.  11.3  Het risico van laden en lossen rust ook bij Koper. Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele schade die voortvloeit uit de verzorging
van laden en lossen van producten door Verkoper. Koper dient zich tegen deze risico’s te verzekeren.

11.4  Indien de Koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering der producten dient mede te werken
zijn de producten voor risico van de Koper vanaf het ogenblik, dat zij voor verzending of levering gereed staan.
Tevens is Koper vanaf dat moment rente verschuldigd van 1,5% per maand over het factuurbedrag alsmede de kosten van opslag.

3.   

12 Garanties, onderzoek en reclames

1.  12.1  De door Verkoper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

12.2  De in dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering indien wordt voldaan aan de in dit artikel
genoemde voorwaarden. De garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan
de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verkoper kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de
te leveren producten of uit te voeren werkzaamheden.

12.3  Voor modules of componenten die in een circuit zijn ingebouwd geldt de in lid 2 bedoelde garantie uitdrukkelijk niet. De garantie
vervalt eveneens op het moment dat een eventueel aangebrachte verzegeling en/of sealing is verbroken.

12.4  Indien de door Verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die,
die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

12.5  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer,
zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen,
daaraan andere producten werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere
dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar
Verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

12.6  De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld
respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare
gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond,
doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

12.7 Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.

12.8 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12.9 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn
na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper,
ter keuze van Verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen.
In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan Verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan Verkoper te verschaffen, tenzij Verkoper anders aangeeft.

12.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten,
aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

12.11 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

13 Verjaringstermijn

13.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verkoper en de door
Verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

13.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat
de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Koper
Verkoper van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

14 Overmacht

14.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper of van derden daaronder begrepen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.3  Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.4  Voor zover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen,
en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15 Incassokosten

1.  15.1  Indien de Koper de vordering niet tijdig voldoet zal Verkoper, na een schriftelijke aanmaning, zijn vordering ter incasso uit handen geven conform het bepaalde in de volgende twee leden.

15.2  Indien de Koper een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op
buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 125,00.

15.3 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om op (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling of bankgarantie.
Verkoper zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat Koper aan zijn
betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval Koper in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt,
dan wel indien hij geen vaste woon-, verblijf- /vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.

16 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

1.  16.1  Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Koper en Verkoper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2  Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat hij zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels mediation het geschil te beslechten.

16.3  De rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen.

16.4  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

16.5  Verkoper heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

16.6  Indien Verkoper de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Verkoper de wijzigingen tijdig bekend maken.
Zij zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.

16.7  Indien Koper een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen.
Koper dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging schriftelijk aan Verkoper te vermelden.

1.   

17 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

1.  17.1  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

17.2  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Koper.

17.3  De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

1.   

FIXJETV © 2016 20-09-16

 

 

 

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan worden de kosten daarvoor in mindering gebracht.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meedere goederen met verschillende levertijden heeft besteld verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (b.v schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Een indicatie van de kosten hiervoor kunt u b.v. vinden op http://www.postnl.nl/tarieven/pakketten

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

CD’s, DVD’s, Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is.

Zakelijke klanten.

Newsletter signup

  Book an Engineer

  Collection Day
  Computer / Laptop / Mobiele telefoon
  Brand
  Operating System
  First name

  Last name

  Email address

  Contact phone number

  Address

  City

  Special requests

  Make an Appointment   Spring naar toolbar